خورشید،محمد(ص)است وصادق ماه است🌹
خورشیدهمیشه باقمرهمراه است🌹

یعنی که ولادت امام صادق(ع)🌹

درروزولادت رسول الله است🌹

این دومیلادخجسته وعیدبزرگ برشمامبارک باد🌹