زمان: سه شنبه ۹۶/۵/۳ ساعت ۶صبح

مکان:میدان ۱۵ خرداد مشهد