• جلسات
  • سفر پیاده
  • رمضان
  • محرم
  • فاطمیه

حسینیه سیار

باشروع ایام فاطمیه وباتوجه به شرایط خاص حاکم درسرتاسرمیهن عزیزمان،حسینیه سیاربیت الرضاعلیه السلام...

تصویری

امروز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعیه

اعمال روز