آواربرداری منزل مسکونی یکی از مددجوهای کمیته امداد که بر اثر باران شدید یکشنبه شب ویران شده بود , توسط جمعی از بسیجیان و خادمیاران محترم رضوی شهرستان بافق