توجه: جهت دریافت هدایا پنجشنبه 95/7/1 و شنبه 95/7/3 و یکشنبه 95/7/4 با دردست داشتن فتوکپی کارت ملی در ساعت اداری به دفتر موسسه بیت الرضا (ع) مراجعه نمایید . بعد از تاریخ اعلام شده موسسه هیچ گونه مسئولیتی در مورد هدایا نخواهد داشت .

نام و نام خانوادگی                             نام پدر

 

 1. زهرا برزگری                                    اکبر
 2. سینا سروش                                   علیرضا
 3. علیرضا پورسلطانی                            کاظم
 4. زهرا امیرزاده                                    حسینعلی
 5. بی بی سعیده میربافقی                      سید رضا
 6. مهدیه فتحی                                    محمد علی
 7. فاطمه فتحی                                    محمد علی
 8. قمر دهقانزاده                                   محمد
 9. محسن فتوحی                                  علی محمد
 10. بهزاد میرابی                                     ابوالقاسم
 11. راضیه مروج                                       حسین
 12. محمد داوود مروج                               حسین
 13. لیلا زینلی                                        محمد
 14. واحد تفکری                                      رضا
 15. زهرا زعیمیان                                     تقی
 16. بی بی بتول میرطاهری                         سید علی
 17. نرگس زینلی                                      غلامعلی
 18. اعظم فصیحی                                    صفر
 19. فاطمه فتاحی                                     حسین
 20. رسول برزگری                                     علیرضا
 21. محمد کارگران                                     قاسم
 22. محمد زینلی                                       اکبر
 23. عاطفه تشکری                                    رضا
 24. فاطمه باقری میدانی                             محمد رضا
 25. زهرا فتاحی                                        علی
 26. محمد مهدی رمضان پور
 27. فاطمه جمعه زاده                                 اکبر
 28. عالیه اکبری                                       عباسعلی
 29. سید احمد میرعلی                               سید مصطفی
 30. زهرا نوری
 31. محمد رضا باقری میدانی                         علی اکبر