اسامی زائرین بیست وچهارمین سفر پیاده به شرح ذیل میباشد.

  1. قابل ذکر است که زائرین محترم با در دست داشتن یک قطعه عکس 4*3 تا پایان هفته جاری صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصر ها از ساعت 19 الی 21 به دفتر بیت الرضا (ع) مراجعه نمایید.یا با شماره تلفن 32428888تماس حاصل نمایید

Wallpaper (4)