اولین جلسه مسئولین ورابطین دفاترآستان قدس رضوی استان یزدباحضوردکتررحیمی نسب رئیس دفترآستان قدس دریزدبه میزبانی بیت الرضاعلیه السلام بافق