اولین جلسه آموزش خادمیاری رضوی در موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(علیه السلام)برگزار شد.در این جلسه حجة السلام سلیمی مسئول آموزش خادمیاران استان نکاتی را درمورد خادمیاران وعرصه های خدمت خادمیاران را بیان کردند.