#گزارش تصویری
بازدیدمیلاد شعیبی دبیرشبکه جوانان رضوی کشورازفعالیتهای مجموعه بیت الرضا(علیه السلام)بافق.‌ دراین بازدید۳ساعته حجت‌الاسلام طباطبایی فعالیتهای مجموعه رابرای ایشان وهمراهان تشریح وازنزدیک باکارهای درحال انجام آشناشدند.درپایان مقررشدجهت هماهنگی والگوگیرمتقابل ،فعالیتهاباهمکاری وتعامل بیشترباموسسه جوانان رضوی کشورانجام گیرد.
موسسه بیت الرضا علیه السلام_بافق