بازدید مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش بافق، ازنمایشگاه فجر فاطمی
صبح امروز مدیریت محترم اداره آموزش پروش جناب آقای قاسمزاده همراه با معاونین محترم اداره و آقای قلی پور، دبیر هیئت فوتبال شهرستان بافق از نمایشگاه فجر فاطمی موسسه بیت الرضا (علیه السلام) بازدید کرداند.