بازدید ٱیت الله سیدکاظم مدرسی وحجت الاسلام والمسلمین سعادتفرامام جمعه بافق از واحد علمی پژوهشی موسسه بیت الرضا (علیه السلام)بافق

همچنین باحضوردرکارگاه اموزشی(نگرشی دیگر به تصمیم سازی) که ۳روزاست که باحضوراستادگلکارازمشهدمقدس درحال برگزاریست،ضمن خدا قوت به استاد گلکار و دانش پژوهان این کارگاه،ازنزدیک باروندبرگزاری این کلاسهاآشناشدند.
در ادامه ایشان از منابع و کتب معاونت علمی پژوهشی موسسه بیت الرضا (علیه السلام) بازدیدو سفارش تهیه ی آثار فقهی و علمی برخی اندیشمندان جهان اسلام رابه این مجموعه ارائه دادند.