برگزاری سلسله جلسات فرهنگی بصیرتی با موضوعات زندگی پیامبران و تحلیل مسائل روز

مجموعه نخبه پروری و علمی فرهنگی شهید دکتر مصطفی چمران

برگزاری سلسله جلسات فرهنگی بصیرتی

سلسله جلسات محتوایی با موضوعات زندگی پیامبران و تحلیل مسائل روز ویژه اعضای نسل اول و دوم مجموعه نخبه پروری شهید دکتر چمران مؤسسه بیت الرضا (علیه السلام) بافق برگزار گردید.