همکاری و ارسال عسل جهت تهیه کمپوت برای بیماران و پرسنل بیمارستان در ایام کرونا،توسط بسیجیان پایگاه امام رضا(ع) بیت الرضاعلیه السلام بافق
@beitreza