زائرین کاروان پیاده سفر 26 پس از نوحه خوانی و عزاداری بیاد آن عزیز با گل و گلاب در محل حادثه با زائر،همسفر و برادر خود تجدید خاطره کردند.