مجموعه توصیه ها و دستورات عبادی و سلوکی است که برای بهره گیری هرچه بیشتر از آیین پیاده روی اربعین حسینی(ع) توسط استاد فیاض بخش ارائه گردیده.