جزءخوانی قرآن کریم
یکساعت قبل از اقامه ی نماز مغربین
موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق