تجلیل ازخانواده های شهدای مجاورموسسه بیت الرضا علیه السلام-بافق