بسیجیان پایگاه امام رضابیت الرضا(علیه السلام)بافق ،بمناسبت هفته بسیج ،سفریکروزه ای به شهرکرمان وزیارت مزارسرداردلهاحاج قاسم سلیمانی وتجدیدبیعت باآرمانهای شهدای والامقام آن دیارنمودند.
بازدیدازباغ موزه دفاع مقدس حضور دربیت الزهرا(حسینیه حاج قاسم) ودیدارباسردارمهدی صدفی مسئول حسینیه بیت الزهرا کرمان وازهمرزمان سرداردلها
زیارت مزارحاج قاسم وشرکت درغبارروبی وعطرافشانی قبور شهدای کرمان ازبرنامه های سفریکروزه به کرمان بود.
روابط عمومی بیت الرضا علیه السلام_بافق