خورشید،محمد(ص)است وصادق ماه است?
خورشیدهمیشه باقمرهمراه است?

یعنی که ولادت امام صادق(ع)?

درروزولادت رسول الله است?

این دومیلادخجسته وعیدبزرگ برشمامبارک باد?