برگزاری جلسه دوم طرح علمی فرهنگی  نخبه شهید دکتر مصطفی چمران

دومین جلسه  طرح علمی فرهنگی نخبه شهید، دکتر مصطفی  چمران،با محوریت  معرفتی، با حضور اعضای این طرح در موسسه بیت الرضا برگزار گردید.