دیدارباحجت الاسلام سیدمحمودهاشمی روحانی ایثارگردراموردرگذشتگان بیماری کرونابافق
#کاروان_زیر_سایه_خورشید
۷ تیرماه ۹۹
@beitreza