دیدار خدام آستان قدس رضوی از کارگاه خیریه شکرانه
کاروان زیر سایه خورشید
۲۲ تیرماه ۹۸