دیدار خدام آستان قدس رضوی باخانواده آزاده حاج حسین زمانی و حاج رضا دهقانزاده

کاروان زیر سایه خورشید 

۲۲ تیرماه ۹۸