دیدار خدام آستان قدس رضوی باخانواده شهید قنبری زاده
#کاروان_زیر_سایه_خورشید
۷تیرماه ۹۹
@beitreza