دیدار خدام آستان قدس رضوی باخانواده شهید متولی زاده ، شهید دهقان و شهید ناظم

کاروان زیر سایه خورشید
۲۲ تیرماه ۹۸