▫️حضور بسیجیان پایگاه امام رضا علیه‌السلام درراهپیمایی موتوری ۲۲بهمن۹۹
▫️پخش پرچم دربین کودکان
▫️به اتش کشیدن پرچم آمریکا واسرائیل
ازبرنامه های امروزبود

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق