روز آخر اعتکاف و آماده شدن معتکفین برای انجام عمل ام داوود
میهمانان بیت الهی در آخرین روز اعتکاف خود تمام تمرکز خود را بر انجام عمل ام داوود قرار دادند
در ابتدا با به جا آوردن نماز حضرت سلمان در نیمه ماه رجب به استقبال نماز جمعه رفتند و بعد از اتمام فریضه الهی نماز جمعه عمل ام داوود را شروع کردند و لحظه به لحظه با قرائت اوراق الهی خود آمادۂ سجده آخر این عمل کردند.
زمانی که قرائت قرآن کریم به اتمام رسید به زمزمه کردن دعای ام داوود کردند و بعد به سجده رفتند.
لحظاتی را در سجده به سر بردند و با خدای خود راز و نیاز می کردند که بانگ اذان بر آمد و همگی مهیای اقامه نماز مغرب و عشاء شدند و بعد از صرف افطاری در کنار عزیزانی که همراه معتکفین برای انجام عمل ام داوود آمده بودند پرونده سه روزه اعتکاف خود را در دوم فروردین ماه 1398 به پایان رساندند.