۱۳۹۷/۵/۱۱
صبح
پانزدهمین روز سفر
اصفهک-دیهوک
در سحرگاه پانزدهمین روز سفر اعضای کاروان پس از اقامه نافله و نماز صبح حرکت خود را برای رسیدن به میقات بعدی آغاز نمودند.
زائرین صبحانه را در بین راه تناول کردند و پیش از ظهر خود را به روستای دیهوک رساندند

ظهر
پانزدهمین روز سفر
دیهوک
قافله سالار کاروان بعد از اقامه نماز به سخنرانی پرداختند و به سوالات زائرین پاسخ دادند.
بعد از ظهر زائرین پس از قرائت سوره یاسین حرکت خود را آغاز کردند و نماز امام زمان خود را در دل بیابان خواندند.

شب
پانزدهمین روز سفر
بیابان دیهوک
پس از اقامه نماز قافله سالار به سخنرانی پیرامون فضائل امیرالمؤمنین پرداختند و در انتها به حضرت علی اکبر متوسل شدند.