زمان: سه شنبه 96/5/3 ساعت 6صبح

مکان:میدان 15 خرداد مشهد