#میهمانی_خدا

?سلسله مناجات های میهمانی خدا
جلسه ی اول
آستان مقدس امامزاده عبدالله علیه السلام
فراز هایی از مناجات شعبانیه

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق
@beitreza