برگزاری سومین سانس فوتسال اعضای طرح علمی فرهنگی  نخبه شهید دکتر مصطفی چمران