عبدالرضا خان بافقی  بیستمین پسر محمدتقی خان که حقیقت پایه کاخ اقبال بی زوال را به جایی گذاشت که دست فلک اعظم را از دامان آن چون دست هفتم طبقه زمین از دامان نهم آسمان تا دامن قیامت کوتاه داشت …. اگر استعلام نمایی که فریدون فرخ سیر و وانوشیروان عدالت پرور که طنطنه دادگستری خود را به اقصای عالم رهسپار ساخته اند کیانند …. یگانه ذات آن خدیو معدلت صفات را پیش خوانند ، از اُمرا ، مشاهیر و مبارزین به نام سده 13 قمری بود . تاریخ تولید وی نامشخص است ولی مطمئناً در 1241ق در اوج اقتدار وحکمرانی بوده و آنقدر مقرب درگاه قاجاریه بوده که علی خان پسرش را به همسری رضیه سلطان خانم دختر محمد ولی میرزا و نوۀ فتحعلی شاه در می آورد و لقب بزرگ و کم نظیر « امیرموید» را از شاه
می گیرد. همین عبدالرضا خان مقرب به واسطه اوضاع بی بنیان سیاسی عصر و بی کفایتی شاهان و شاهزادگان قاجار که به قول استاد باستانی پاریزی شاه باید همه سیصد ، چهارصد شاهزاده و وابستگانش را حاکم قطعه ای از ایران می کرد که بعضاً هیچ از ولایتداری نمی دانستند و زیر بیست سال بودند ، به جایی می رسد که دو سال بعد خانواده محمد ولی میرزای ولیعهد ، حاکم یزد را که با زن و فرزندان و اعمام و خالات به سیصد نفر بالغ می شدند را به یزد راه نداده ، راهی تهران می کند و مجموعه اندوخته و خزینه را به ضبط می آورد و شاهزاده محمد ولی که بیخبر از پس کاروان به یزد می آمد در نائین با زن و فرزندان برهنه و بی ساز و برگ خود مواجه شده و دست از پا درازتر به دارالخلافه برمی گردد . این حرکت عبدالرضا خان از روی شورش و زیاده خواهی نبود بلکه ا زواهمه شورش مردم یزد و هتک حرمت خاندان سلطنتی و در یک نگرش جامعه شناسانه ، بازتاب یک تنفر اجتماعی و اعتراض عمومی به وضع سیاسی موجود بود که او با شجاعت و درایتی که داشت سعی کرد جانب عامه مردم را بگیرد و حرمت خاندان سلطنتی را حفظ کند ولی لگد به بخت ظاهری خود زد و مرکز حکومت طمطراق قاجاری را با خود دشمن کرد تا مصالح عامه مردم رعایت گردد چرا که توده مردم یزد از ریخت و پاشها و آقا بالاسری های شاهزاده و چندجین زن و خدم وحشم و نوکرهایش به ستوه آمده بودند همانطور که مردم خراسان هم قبلاً او را از خود رانده بودند و بلا برسر یزدیان افتاده بود ، اگر چه از خدمات نیک محمد ولی میرزا مانند ساخت قنات و مدرسه و حتی خرید کتب و وقف آنها ، ترجمه 57 کتاب فقهی و دینی و دستوالعمل 22 گانه نحوه برخورد با مردم در وصلو مالیات … نباید چشم پوشی کرد .