در سومین روز از کاروان و روز شهادت رییس مکتب تشیع قافله عزا سینه زنان از سید آباد به سمت کوشک حرکت کردند و با استقرار در محل اسکان عزاداری نمودند.