آیت الله علی ابن شاه محمود بافقی از فقها ، دانشمندان ونویسندگان سده نهم قمری ( حدود 985 خ ) بود . صاحب امل الا مل اورا با القاب فاضل ، صالح ، عابد و معاصر با خود ذکر می کند . ولی از شاگردان و ندیمان شیخ بهایی بوده و کتاب های زیر از آثار اوست :

*  مهناج الفلاح در ادعیه و اعمال سال به زبان فارسی که به سال 1040ق – 1009 خ در مشهد تالیف کرده و شامل 1 مقدمه ، 7 باب و 1 خاتمه است . نسخه ای از منهاج الفلاح به خط مصنف به تاریخ 1015ق – 985 خ در کتابخانه ملک تهران و نسخه ای دیگر به تاریخ 1040ق 1009 خ . در کتابخانه مجلس شورا و مرعشی نجفی و وزیری یزد موجود است که به نام « مجموعه نیایش و آداب مذهبی » منتشر گردیده است .

*  مجمع المسائل در فقه از اول طهارت تا آخر صلوه با تمامی اقوال و فروعش .

* رساله عملیه در فقه به زبان فارسی که به خط نستعلیق در کتابخانه آستان قدس موجود است .

* نزهه العاشقین در عرفان اسلامی به خط نستعلیق که به سال 1072ق – 1040 خ نگارش یافته است.