(عکسهای برگزیده  اربعین_۹۸) مسابقه عکاسی دربین اعضاکاروان اربعین بیت الرضاعلیه السلام بافق برگزارگردیدکه عکسهای فوق بعنوان عکس برگزیده معرفی وهدیه کمک هزینه مشهدمقدس به این عزیزان اهدامیگردد.