فروشگاه مواد پروتئینی و لبنیاتی ثامن

این فروشگاه در سال 1392 افتتاح گردید که درآمد حاصل از آن برای فعالیت های فرهنگی مؤسسه می باشد.