مجموعه تمدنی مذهبی
حجت‌الاسلام فخریان مدیرطرح سراسری تبیین منظومه فکری رهبرمعظم انقلاب اسلامی،
ظهرچهارشنبه ۱۳اسفند۹۹
ازمجموعه موسسه فرهنگی مذهبی بیت الرضابافق بازدیدکردند

دراین بازدیدکه ازقسمتهای مختلف بیت الرضاانجام گرفت،حجت السلام طباطبایی توضیحات جامعی از فعالیتهای این مجموعه فرهنگی ارائه دادند.
مسئول موسسه تبیین منظومه رهبری گفت:
باید بیایند و ببینند که میشود با نگاه مقام معظم رهبری فعالیت های مذهبی رو جذاب انجام داد.

حجت السلام فخریان درپایان بازدیدضمن خداقوت به دست اندرکاران این مجموعه گفتند
اگه برگردم و از من سوال کنن در بافق بیت الرضا(علیه السلام)رو چگونه دیدی ؟
میگویم:
یک مجموعه تمدُّنی مذهبی
این بازدید که حدودا ۲ساعت بطول انجامید،پیشنهادات وراهکارهایی جهت امور فرهنگی راایشان ارائه فرمودند.