مکان

              

   مراسم 

                                            

 

ساعت

  روز و تاریخ

     

 در محل موسسه با حضور اعضای محترم موسسه برگزار خواهد شد جلسه شب هشتم 19:00 روز سه شنبه ٩٥/١٠/٧
  در محل موسسه برگزار خواهد شد. اولین سالگرد استاد فرهیخته مرحوم سید عباس آیت اللهی 14:30 در روز پنجشنبه 1395/10/9