حضور کاروان پیاده امام هشتم یزد به شهر پیادگان امام رئوف به روایت تصویر