مراسم افتتاحیه و توجیهی
طرح یک قاچ تابستان شیرین ویژه نوجوانان پسر با برنامه های مختلف و بازی های گروه صبح یکشنبه۹تیرماه در موسسه بیت الرضا (علیه السلام) بافق برگزار گردید.