ای نوح،بیاهمره ماسینه زنان باش
طوفان زده هستیم به طوفان رقیه
عالم عجبی نیست،اگر بنده ی اویند
جبریل بود جزو مریدان رقیه….