جمعه ۲۲بهمن ساعت ۷شب دردارالولایه موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضاعلیه السلام برگزارمیگردد.سخنران این مراسم حضرت حجت السلام والمسلمین حاج سیدعلی طباطبایی ومداحی حجت السلام باقری میدانی میباشند.میزبان قدوم سبزشماییم..