گرد همایی اعضای محترم بیت الرضا(علیه السلام)و تقدیر و تشکر از خادمین بیت الرضا(علیه السلام) به مناسبت بیستمین سالگرد کلنگ زنی

587c9d75-bc0e-479b-9341-5f4f0be5f4ca 739a7151-4d22-4031-806e-da92dd044b58 970f8fc2-d8be-490a-aae0-53aa89e4d9cd 2573cd57-c323-45e2-8150-cef499a756cd 3990006d-54b8-4bd4-b7d6-9b12b470d36a a387ed59-46d2-4b93-b121-79729445c395 abd9f8ab-71b0-49ee-9c06-f11cc74fc76b b9e7d7fa-3708-4773-b7d4-856db6e61699 ca1735a9-ef37-45f3-b2a0-5a3ea01eaf80 d9a680d1-e865-41a5-938f-5de0e9c67647 d42d302a-e134-45ad-aa65-ad8bc3e86edd ffca55f2-6fa6-42f6-a8dc-7a08f9e321fa