مراسم شب اول محرم مزین به نام مسلم بن عقیل در بیت الرضا (ع) بافق برگزار شد

shab01-1 shab01-2 shab01-3 shab01-4 shab01-5 shab01-6 shab01-7