🔰 حضور بسيجيان جهادی پايگاه مقاومت امام رضا(علیه السلام) در برنامه رزمایش #جهادگران_فاطمی

| سالن نه دی ناحیه مقامت بسیج شهرستان‌ بافق؛ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |

○ پايگاه مقاومت امام رضا(عليه السلام)
○ مؤسسه بيت الرضا(عليه السلام) بافق