#حسینیه_سیار

مبارکه،کوچه شهید انغوزه ای،امامت۸
۱۳ دی ماه ۱۴۰۰
مؤسسه بیت الرضا علیه السلام بافق