بازدیدمهندس صمیمی فرمانداربافق ازمجموعه بیت الرضا(علیه‌السلام)
عصرروزچهارشنبه۲۹دیماه۱۴۰۰فرماندارمحترم بافق درمجموعه بیت الرضا(علیه السلام)حضوریافته وحجت الاسلام طباطبایی مدیرموسسه ازفعالیتهای درحال انجام شده وبرنامه های پیش روی مجموعه توضیحات لازم راارائه کردند،
بازدیدازدفترامورخادمیاران رضوی،
بازدیدازکتابخانه،دفترباقیات الصالحات،دارالضیافه،دارالذکر،سمعی بصری،پایگاه مقاومت بسیج،صندوق قرض الحسنه،دفترامورجوانان وجوانان رضوی وطرح شهیدچمران،
ازجمله قسمتهایی بودکه فرماندارازآنهابازدیدومسئولان مربوطه توضیحات لازم راارائه دادند.
شرکت درنمازجماعت مغرب وعشاء وسپس مراسم چهارشنبه های امام رضائی(قرائت زیارت امین الله)ازدیگربرنامه های این بازدیدحدود۲ساعته بود.
درپایان بعلت کمی وقت وبدلیل حضورایشان درجلسه فرمانداری مقررشدکه درفرصتی دیگرادامه بازدیدازقسمتهاوفعالیت های این مجموعه بزودی انجام گیرد.

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق