بازدید مدیر مراسمات و مناسبت های سازمان بسیج تهران، آقای طاووسی از بخش های مختلف و فعالیت های مؤسسه بیت الرضا (علیه السلام) بافق.
دراین بازدیدحجت الاسلام طباطبایی درموردبرنامه ها واقدامات وفعالیتهای مجموعه گزارشی را ارائه فرمودند.