روز آخر اعتکاف

روز آخر اعتکاف و آماده شدن معتکفین برای انجام عمل ام داوود میهمانان بیت الهی در آخرین روز اعتکاف...

ادامه مطلب