آواربرداری بسیجیان و خادمیاران رضوی

آواربرداری منزل مسکونی یکی از مددجوهای کمیته امداد که بر اثر باران شدید یکشنبه شب ویران شده بود ,...

ادامه مطلب